ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : Maejo University Line : @Maejouniversity Tel. 0 5387 3016

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ จำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา เพศหญิง 7 คน เพศชาย 4 คน
การศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน ปริญญาตรี 6 คน โดย มีพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 คน

สมรรถนะหลัก

Generic (ทั่วไป)
1. ความใฝ่รู้
2. การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
3. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
5. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ


Specific (เฉพาะเจาะจง)
1. ทักษะการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล
2. การจัดงานและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
3. ทักษะการหาข้อมูล
4. บุคลิกภาพ
5. มนุษยสัมพันธ์

ภารกิจ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Corporate Communication)
งานอำนวยการ (Back Office)

ผู้ปฏิบัติงานหลัก      :        พวงพยอม , สุพรรษา
ผู้ปฏิบัติงานเสริม     :         สุจิตรา

1. ประสานงานบุคลากรทั้งภายใน ภายนอก
2. การเบิก – จ่ายพัสดุ
3. จัดทำเอกสาร (ภายใน – ภายนอก)
4. ออกเลขรับ – ส่งเอกสาร (ภายใน – ภายนอก)
5. จัดการประชุม
6. เขียนแผนและงบประมาณประจำปี
7. เขียนโครงการต่างๆ
8. จัดเก็บและรวบรวบเอกสาร
9. จัดทำสรุปรายงานประจำปี
10.จัดเก็บข้อมูลการขอใช้บริการ
11. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ


งานสื่อสารนิเทศ (Media)
1. ออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (น้ำทิพย์)
2. ออกแบบจัดทำสื่อนอกสถานที่ (บารเมษฐ์)
3. ออกแบบจัดทำสื่อโสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล (สุพงศ์)
4. ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ (บารเมษฐ์)
5. บริหารจัดการดูแล และพัฒนาสื่อออนไลน์ขององค์กร (Social Media) (สุพงศ์)
6. ควบคุมดูแลจอภาพ LED (สุพงศ์)
7. วางแผนออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อออนไลน์ (Digital Campaigns / Viral Marketing) (น้ำทิพย์)
8. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ตัดต่อเสียงข่าวและรายการวิทยุ (สาธิต)
- ผังรายการวิทยุ (ประภาพร)
- ฝ่ายข่าว / เทคนิค (สาธิต)
- เผยแพร่สื่อสารสนเทศวิทยุ / ความร่วมมือ / IT (วีระยุทธ)
- ปฏิบัติหน้าที่เวร / จัดรายการวิทยุ (ทุกคน)
9. อินไซด์แม่โจ้ วารสาร (น้ำทิพย์)
10. อินไซด์แม่โจ้ TV (สุพงษ์)
11. ให้บริการบันทึกภาพนิ่ง (บารเมษฐ์)
12. ภาพเคลื่อนไหว (สุพงศ์)
13. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังช่องทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม (สุจิตรา)
14. สร้างสรรค์ และพัฒนา Application ที่รองรับงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในอนาคต (น้ำทิพย์)
15. ควบคุม และพัฒนาสัญลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) (น้ำทิพย์)
16. จัดทำของที่ระลึก ปฏิทิน ส.ค.ส. และไดอารี่ (Souvenir) (น้ำทิพย์)
17. เขียนข่าว (สุจิตรา)
18. Clipping ข่าว (สุจิตรา)
19. ถ่ายทอดสด (วีระยุทธ)

งานกิจกรรมพิเศษ (Activity)
1. วางแผน ประสานงาน และประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษเชิงรุก (ธัญชนก)
2. พิธีกร / พิธีการต่างๆ / แถลงข่าว / อบรม (ธัญชนก)
3. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดูแลต้อนรับผู้มาเยือน (วีระยุทธ)
4. บริหารจัดการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่า (Integrated Marketing Communication) (วีระยุทธ)
5. จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (กนกวรรณ)
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร (Core values) (น้ำทิพย์)
7. จัดทำแผนกลยุทธ์รองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Management) (กนกวรรณ)
8. เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรทั้งเชิงบวก และเชิงลบ (Monitor) (วีระยุทธ)
9. บริหารจัดการและวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร และกลุ่มเป้าหมายขององค์กร (Corporate Image) (น้ำทิพย์)
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ตลอดจนประสานงานสื่อมวลชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานด้านสื่อต่าง ๆ (ธัญชนก)







วิสัยทัศน์


สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมสีเขียวสู่ระดับนานาชาติ

พันธกิจ