ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Corporate Communication Center

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ จำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา เพศหญิง 6 คน เพศชาย 1 คน
การศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 5 คน โดย มีพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน และพนักงานส่วนงาน
 3 คน

สมรรถนะหลัก

Generic (ทั่วไป)
1. ความใฝ่รู้
2. การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
3. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
5. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ


Specific (เฉพาะเจาะจง)
1. ทักษะการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล
2. การจัดงานและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
3. ทักษะการหาข้อมูล
4. บุคลิกภาพ
5. มนุษยสัมพันธ์

ภารกิจ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Corporate Communication)

งานอำนวยการ (Back Office)

1. ประสานงานบุคลากรทั้งภายใน ภายนอก
2. การเบิก – จ่ายพัสดุ
3. จัดทำเอกสาร (ภายใน – ภายนอก)
4. ออกเลขรับ – ส่งเอกสาร (ภายใน – ภายนอก)
5. จัดการประชุม
6. เขียนแผนและงบประมาณประจำปี
7. เขียนโครงการต่างๆ
8. จัดเก็บและรวบรวบเอกสาร
9. จัดทำสรุปรายงานประจำปี
10.จัดเก็บข้อมูลการขอใช้บริการ
11. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ


งานสื่อสารนิเทศ (Media)
1. ออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
2. ออกแบบจัดทำสื่อนอกสถานที่
3. ออกแบบจัดทำสื่อโสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล
4. ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ 
5. บริหารจัดการดูแล และพัฒนาสื่อออนไลน์ขององค์กร (Social Media)
6. ควบคุมดูแลจอภาพ LED
7. วางแผนออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อออนไลน์ (Digital Campaigns / Viral Marketing)
8. อินไซด์แม่โจ้ วารสาร
9. อินไซด์แม่โจ้ TV
10. ให้บริการบันทึกภาพนิ่ง
11. ภาพเคลื่อนไหว
12. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังช่องทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม
13. สร้างสรรค์ และพัฒนา Application ที่รองรับงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในอนาคต
14. ควบคุม และพัฒนาสัญลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)
15. จัดทำของที่ระลึก ปฏิทิน ส.ค.ส. และไดอารี่ (Souvenir)
16. เขียนข่าว 
17. Clipping ข่าว
18. ถ่ายทอดสด

งานกิจกรรมพิเศษ (Activity)
1. วางแผน ประสานงาน และประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษเชิงรุก
2. พิธีกร / พิธีการต่างๆ / แถลงข่าว / อบรม
3. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดูแลต้อนรับผู้มาเยือน
4. บริหารจัดการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่า (Integrated Marketing Communication) 
5. จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร (Core values)
7. จัดทำแผนกลยุทธ์รองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
8. เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรทั้งเชิงบวก และเชิงลบ (Monitor)
9. บริหารจัดการและวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร และกลุ่มเป้าหมายขององค์กร (Corporate Image)
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ตลอดจนประสานงานสื่อมวลชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานด้านสื่อต่าง ๆวิสัยทัศน์


สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมสีเขียวสู่ระดับนานาชาติ

พันธกิจ