ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Corporate Communication Center

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

MJU TALK สัปดาห์นี้ สายมูห้ามพลาด..มาปรับฮวงจุ้ย “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” วาไรตี้ทอล์ค คุยสนุก ดูสบาย ได้สาระ พร้อมรับรางวัล ฟรี !
MJU TALK รายการวาไรตี้ทอล์ค ที่มีกูรูในแต่ละศาสตร์ แต่ละเรื่องราวน่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการ กับบรรยากาศสบายๆ  เป็นกันเอง ซึ่งจะออกอากาศ  ทาง Youtube Channel MAEJO UNIVERSITY และFacebook Page @MJUChiangmai ทุกเที่ยงวันศุกร์ สัปดาห์นี้มา Talk กับ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุย มาปรับฮวงจุ้ยในรายการ  ศาสตร์ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างไร  มาทำความรู้จักกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนหรือต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร  หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  พลาดไม่ได้กับประเด็นไฮไลท์ “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” และพบกับทุกคำตอบที่ทุกท่านอยากทราบ...อย่าลืม วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ชมรายการ  MJU TALK  พร้อมร่วมกิจกรรมและพูดคุยในรายการผ่านทางYoutube Channelhttps://youtube.com/c/MAEJOUNIVERSITYFacebook Page https://www.facebook.com/MJUChiangmaiและร่วมสนุกกิจกรรมสุดพิเศษในรายการ รับของรางวัลง่ายๆไปเลย บัตรเติมน้ำมันปั๊ม Caltex Maejo มูลค่า 500 บาท  และ 300  บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมสนับสนุนรายการได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้   0 5387 3016-8
3 พฤษภาคม 2565
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 “การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย”
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เตรียมจัดโครงการทบทวนด้านนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง "การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดนโยบายซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารรับผิดชอบการนำนโยบายไปสู่การดำเนินการ ซึ่งควรร่วมกันทบทวนการกำหนดนโยบายเพื่อประเมินความจำเป็นความสอดคล้อง ให้เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การวางแผนดำเนินการ และปฏิบัติได้ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง : การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย และนำผลการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นนโยบาย และให้ฝ่ายบริหารนำไปสู่การวางแผนและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป”การจัดทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat)  ในครั้งนี้มีการนำเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566-2570) โดยผู้บริหาร, มีการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์ Zoom) เรื่อง “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และทิศทางอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการคณะอนุกรรมการ กกอ.การพลิกโฉมสถาบัน อุดมศึกษา เป็นวิทยากร  อีกทั้งได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ นโยบายสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุขนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์  ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ,รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานทั้งนี้  มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
2 มีนาคม 2565
ขอเชิญรวมพลังสามัคคี ปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศจัด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ “ศาลเจ้าแม่แม่โจ้” สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่โจ้ ได้จัดสร้างมาตั้งแต่สมัยครั้ง คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่หลายครั้ง กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่แม่โจ้ (ปัจจุบัน) ณ บริเวณอุทยานกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2534 (ทางเข้าประตูใหญ่มหาวิทยาลัย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” เกิดจากความตั้งใจของศิษย์เก่าแม่โจ้ที่อยากพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อเริ่มดำเนินโครงการฯ ไปเมื่อในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และขณะนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่ และสำรวจพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อเข้าดำเนินการตามแบบที่วางไว้  โดยจะมีการปรับปรุงในส่วนงานวางผัง ปรับระดับ งานสระน้ำ งานลานพื้นทางเข้าหลัก งานระบบน้ำพ่นหมอก งานระบบไฟฟ้า งานน้ำตก ลำธาร และงานปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม  ซึ่งแสดงถึงพลังสามัคคีที่ได้ร่วมกันทำ     นุบำรุงสถานที่สำคัญอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” โดยสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการฯ เข้าบัญชี  “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จั๋ดแจ๋งแต่งสวนฮื้อแม่โจ้” เลขที่บัญชี 375-3-01757-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้   โทรศัพท์ 0 5335 3140  และ 09 6713 5040  หรือติดต่อสอบถามผู้ประสานงานดร.มนัส ก้อนแก้ว       ประธานอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและดำเนินการ  โทร. 08 1916 7429ดร.สมชาย เขียวแดง    ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุน โทร. 09 2608 9888นายประคอง ยอดหอม  ประธานฝ่ายเลขานุการดำเนินโครงการ  โทร. 08 13877632ด้วยพลังความรักความสามัคคี ของชาวแม่โจ้ และผู้มีจิตศรัทธา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ "จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่จะดำเนินไปด้วยด้วยความเรียบร้อย นำพาชื่อเสียงและความสง่งามมาสู่แม่โจ้ บ้านหลังใหญ่ของเราทุกคน ชม VTR >https://www.youtube.com/watch?v=sYUGX4-VAyI
2 มีนาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 i-RESEAT 2021
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ  The 3rd International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental and AgriTechnological Innovation (i-RESEAT 2021) ในรูปแบบ online และ onsite  ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมส่งเสริมให้บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างความ ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ ISI อีกด้วย ขณะนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 151 ผลงาน จากทุกทวีป 25 ประเทศทั่วโลก  อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและบริการวิชาการด้านเกษตรสมัยใหม่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี นวัตกร และผู้ประกอบการ และทิศทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “Go Green, Go Eco and Go Smart” ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ความเป็นสากล  ผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/Innovation) ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น”นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการแล้วยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น   ของเสียสู่ของมีค่าการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างยั่งยืน (Waste to Wealth: Resource Recovery & Sustainability) โดย Dr. Ashok Pandey บรรณาธิการวารสาร Bioresource Technology ระดับ Q1 มี Impact factor 9.46กระบวนการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงของแข็ง (Combustion of Solid Biofuels) โดย Dr. Martin Kaltschmitt บรรณาธิการวารสาร Biomass Conversion and Biorefinery ระดับ Q1 มี Impact factor 4.987ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและโภชนาการจากสาหร่าย (Bioproducts and nutrition from algae) โดย   Dr. Yusuf Chisti ผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายอันดับ 1 ของโลก มีผลงานวิชาการได้รับการอ้างอิงมากกว่า 50000 ครั้งทั้งนี้ ได้กำหนดพิธีเปิดการประชุมในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่ ห้องประชุม 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของงานวันเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 29  ธันวาคม 2564 อีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทรศัพท์ 0 5387 3126 ในวันและเวลาทำการ
17 ธันวาคม 2564
MJU TALK สัปดาห์นี้ ย้ายวันเวลา ! อากาศดี ยามแลง เดินลงแปลงเกษตรอินทรีย์
“MJU TALK รายการวาไรตี้ทอล์ค ที่มีกูรูในแต่ละศาสตร์ แต่ละเรื่องราวน่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการ กับบรรยากาศสบายๆ  เป็นกันเอง ซึ่งจะออกอากาศ  ทาง Youtube Channel MAEJO UNIVERSITY และFacebook Page @MJUChiangmaiทุกสัปดาห์ สำหรับ EP6 จะย้ายวันเวลาออกอากาศ ในวันพฤหัสดบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  ชมกันสดๆ เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศ จากทุ่งทานตะวัน สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตรสัปดาห์นี้ ร่วมทอล์คกันในบรรยากาศสบายๆ กลางแปลงดอกไม้สุดสวย ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญลุคโอปป้า อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นกิจกรรมไฮไลท์ งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ชมแปลงสาธิตต่างๆของงาน กิจกรรมพิเศษ สาธิตท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน Virtual  Tour และอัพเดทกิจกรรม งานเกษตรแม่โจ้ 2564 (ออนไลน์) พร้อมแจกแหลกต้นกล้าพันธุ์ผักเพื่อสุขภาพสำหรับท่านผู้ชมในรายการ 100 ต้นอย่าลืม วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ติดตามชมรายการ  MJU TALK  พร้อมร่วมกิจกรรมและพูดคุยในรายการผ่านทางYoutube Channelhttps://youtube.com/c/MAEJOUNIVERSITYFacebook Page https://www.facebook.com/MJUChiangmaiและร่วมสนุกกิจกรรมสุดพิเศษในรายการ รับของรางวัลง่ายๆไปเลย บัตรเติมน้ำมันปั๊ม Caltex Maejo  มูลค่า 500 บาท  และ 300  บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมสนับสนุนรายการได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้    0 5387 3016-8
16 ธันวาคม 2564
ขอแสดงความยินดี อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัดได้รับการแต่งตั้ง เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2564ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และวางแผนพัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ต่อไป
15 ธันวาคม 2564
คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ ให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีน ฟรี... ในงานเกษตรแม่โจ้ ออนไลน์ 22-29 ธ.ค.นี้
คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โรคกลัวน้ำ) ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานเกษตรแม่โจ้ ออนไลน์ 2564 ระหว่างวันที่  22 -29 ธันวาคม 2564 ณ คลิกนิกรักษาสัตว์ เฟส 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์รองอธิการบดี ผู้ดูแลกำกับการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ใกล้ชิดกับเกษตรกรและมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติดูแลชุมชนมานานร่วม 88 ปี ประกอบกับสถานการณ์ความขาดแคลนสัตวแพทย์ในประเทศไทย  จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  มีพระปณิธานให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีส่วนในการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์ เพื่อเชื่อมต่อกับการดำเนินงานให้บริการด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่2ตุลาคม2559 จากนั้นจึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 191/2560สั่ง ณ วันที่31มกราคม2561คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตามลำดับ และเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2560สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเห็นชอบอนุมัติกำหนดพื้นที่การจัดตั้งอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาคารคลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2แปลง ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่26ตุลาคม2561จากนั้นก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่อยมา และเมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน2563สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างเป็นทางการ และได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา22มีนาคม2564ทำให้มีผลบังคับตามกฏหมายตั้งแต่วันที่23มีนาคม2564เป็นต้นมา ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อแบ่งส่วนงานภายใน มีการอนุมัติจัดตั้งสำนักงานคณบดี มีบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานภายในคณะในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป” ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการรก.คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีภารกิจหลัก คือ ภารกิจด้านการเรียนการสอน  การให้บริการทางวิชาการ ให้บริการรักษาสัตว์ ทั้งนี้ เป็นไปตามกติกาของสัตวแพทยสภา และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ซึ่งขณะนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมกับ สัตวแพทยสภาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตร และเมื่อวันที่ 28กันยายน2564ที่ผ่านมา ได้มีการทำMOUร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอน  แต่ในนระยะแรกนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์แล้วเพื่อรองรับการเปิดรับนักศึกษาในอนาคต”สำหรับคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เฟส 1) จะมีการให้บริการสำหรับสัตว์เล็ก  มีการรักษาโรคทั่วไป ผ่าตัด เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด โดยมีอัตราให้บริการพิเศษ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า และอัตราปกติสำหรับประชาชนทั่วไปพบกับ..กิจกรรมพิเศษในงานวันเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 จะให้บริการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี.. ในระหว่างวันที่ 22 – 29ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00 น. ท่านที่สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่https://www.bit.ly/clinicmjuหรือ โทรศัพท์  08 1491 4009 ,053 873 128 ด่วน...สิทธิ์นี้มีจำนวนจำกัด
13 ธันวาคม 2564
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีชาวแม่โจ้ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562ทอดถวาย ณ วัดทิพวนาราม  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณะพระธาตุเจดีย์และอุโบสถของวัด ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายองค์กฐินตามกำหนดการดังนี้เวลา 08.30 น ร่วมแต่งดาองค์กฐิน ณ อาคารพุทธมิ่งมงคลเวลา 09.30 นเคลื่อนขบวนกฐินออกเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปวัดทิพวนารามเวลา 1009  นประกอบพิธีถวายองค์กฐิน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีขอเชิญพุทธศาสนิกชน ชาวแม่โจ้ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมบริจาคบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ตามศรัทธา โดยสามารถส่งเงินร่วมทำบุญได้ทางธนาณัติ สั่งจ่ายไปรษณีย์แม่โจ้ในนามของ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อสันทราย จเชียงใหม่ 50290  หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตหนองหาร อสันทราย จเชียงใหม่ 50290 หรือ โอนเข้าเลขที่บัญชี 678-006118-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มแม่โจ้ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้โครงการกฐินสามัคคีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3300-1 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ ท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
16 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ร่วมรำลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้
“งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน” อมตะโอวาทที่ลูกแม่โจ้ ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นผู้ให้ไว้ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี  วังซ้ายอธิการบดีคนแรกของแม่โจ้  เกิดเมื่อวันที่ 12มีนาคม 2459  ที่บ้านสันกลาง  ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นบุตรคนที่ 7 ของ นายบุญมา และ นางบัวเกี๋ยง วังซ้าย มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับ นางสมจินต์  ตุงคผลิน มีบุตร ธิดารวม  4 คน เมื่อวัยเยาว์นั้นท่านได้เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหลวง อ.เมือง  จ.แพร่ ส่วนชั้นมัธยมศึกษานั้นเรียนที่โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ เนื่องจากครอบครัวท่านเป็นผู้มีฐานะดีประกอบกับท่านเองก็เรียนหนังสือเก่งเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดแพร่ ท่านจึงเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเรียนต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2476 ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้เพียงปีเดียวก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่แม่โจ้ท่านจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม     แม่โจ้ เป็นรุ่นแรกเมื่อปี 2477 ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกและสร้างแม่โจ้ และจบจากแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2478 ก็ได้เข้าบรรจุทำงานเป็นพนักงานยางที่หาดใหญ่  จ.สงขลา 1 ปีในปีถัดมารัฐบาลได้ประกาศให้มีการสอบชิงทุนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์  เมืองลอสบานโยส  สาขาเศรษฐศาสตร์ จนจบปริญญาตรีเมื่อพ.ศ. 2484 จึงได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้โดยรับตำแหน่งเป็นอาจารย์ผู้ปกครอง พ.ศ. 2489 ท่านได้ลงสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนราษฎร 2 ครั้ง และได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 2 พอถึงปี พ.ศ. 2497หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอาชีวศึกษาขณะนั้นขอให้ท่านไปช่วยแม่โจ้ ด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ อยากให้ไปช่วยปรับปรุงแม่โจ้ ท่านจึงรับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ชั้นเอก ของโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 และในปี 2499 ท่านได้ปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชั้นพิเศษ จนกระทั่งได้เป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ถึง 2 สมัยเป็นระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ.2518 – พ.ศ. 2526) ตลอดระยะเวลาท่านได้สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้กับสถาบันแห่งนี้จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแม่โจ้สืบต่อมาจากอดีตจวบจนปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร.วิภาตบุญศรีวังซ้ายศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 1 (คนต้นแบบลูกแม่โจ้)คือปูชนียบุคคล ของชาวแม่โจ้ เป็นผู้ให้อมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน ไว้แก่ลูกแม่โจ้ทุกคน และท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  สร้างอนุสาวรีย์ของท่านณ บริเวณลานหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกำหนดให้ทุกวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันวิภาตบุญศรี วังซ้ายเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกขอเรียนเชิญคณาจารย์นักศึกษา บุคลากร และศิษย์แม่โจ้ทุกรุ่นร่วมรำลึก 103 ปี อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้  ในงาน วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีกำหนดพิธีวางพวงมาลาสักการะตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย หน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 ตุลาคม 2562
ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร  (ICAPS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร  ปี 2562 รุ่นที่ 1 (สำหรับผู้เกษียณอายุ)  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ตึกกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อบรมฟรี...รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  ICAPS เป็นหน่วยตรวจประเมิน และหน่วยรับรองด้านระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางในการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานสากล ISOIEC 170202012 และ ISOIEC 17065:2012  ภายใต้การรับรองระบบงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองแก่ลูกค้าหน่วยงานต่างๆทั้งลูกค้ารายบุคคลและนิติบุคคล ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการในปริมาณที่มากขึ้น แต่ทางสถาบันฯมีจำนวนบุคลากรอย่างจำกัด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตด้านพืช GAP และพืชอินทรีย์ ขึ้น เพื่อเป็นการรองรับปริมาณงานตรวจประเมินระบบการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ในอนาคต และพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตฯ  ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ในตรวจประเมิน/รับรอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พืชและข้าว) และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (พืชและข้าว) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การรองรับแก่เกษตรกรต่อไป”การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดให้กับผู้เกษียณอายุที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ตรวจประเมิน คือ มีอายุ  60 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับ ปว.ส.ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทางด้านการเกษตร  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา 5 วัน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพจาก กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว และจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้นท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 5685-6
25 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019
สโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ด พร้อมลุยศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019 เริ่มเปิดฤดูกาลนัดแรก วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  พบกับทีมนครแม่สอด ยูไนเต็ด  เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้นายณรงค์  สุวภาพ ประธานสโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ด กล่าวว่า “สโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ด ได้มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2559  มีสโลแกนทีม “งานหนักไม่เคยฆ่าคนพร้อมทั้งตั้งฉายาทีม “คาวบอยแม่โจ้ โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะที่ปรึกษาสโมสร  โดยสโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ดได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ เรื่อยมา และล่าสุดได้ แชมป์รายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก 2018 โซนภาคเหนือ และในปีนี้ทีมสโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ดได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ระดับ T4 ประจำปี 2562 หรือฟุตบอลไทยลีค 4 ที่กำลังจะเริ่มเปิดฤดูกาล 2019 ระหว่างเดือนกุมภาพพันธ์ 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 จึงขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกท่านร่วมชม รวมเชียร์ ทุกนัดที่แม่โจ้ยูไนเต็ดลงสนาม สัญญาว่า พวกเราทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้แฟนบอลผิดหวัง”สำหรับการแข่งขันไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019 นัดแรก เปิดรังเหย้า The Home of cowboysทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ต้อนรับการมาเยือนของ "ราชันตะวันตก"ทีมนครแม่สอด ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 1600 น. ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ดตลอดฤดูกาลแข่งขัน ไปให้ถึงฝันก้าวสู่ลีคระดับชาติ  ติดตามตารางการแข่งขันได้ทาง httpserpmjuacthopenFileaspx?idMzE3MjAw&methodinline
8 กุมภาพันธ์ 2562
มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  ณ สนามแข่งขัน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น อาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “การแข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขาชวา เพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นกที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท  คือ เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่และนกดาวรุ่ง  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเสียงทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 200 นก พร้อมกิจกรรมพิเศษนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาชวา และภูมิปัญญาการทำกรงนกที่มากคุณค่า”เริ่มเปิดรับลงทะเบียนนกที่ส่งเข้าแข่งขันตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ขอเชิญชาวชวาวงศ์เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชม ได้ ณ สนามแข่งขันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น  โทรศัพท์08 7179 8146 หรือคณะสัตว-ศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5387 5432 ** (ภาพประกอบจากแฟ้มข่าว)
11 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU ธนาคารยูโอบี ร่วมมือทางวิชาการ-พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรธนาคาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2๙ สิงหาคม  2560 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC 304) ชั้น 3 อาคารยรรยง  สิทธิชัย  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานธนาคาร การพัฒนาบุคลากรของธนาคาร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของธนาคารและมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้บุคลากรของธนาคารและนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานธนาคาร และเกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบริหารงานธนาคารอย่างเป็นระบบระหว่างธนาคารและมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะเศรษฐศาสตร์  จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวขึ้น”การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตในข้อตกลงว่า ธนาคาร และ มหาวิทยาลัย จะสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบุคลากรของธนาคาร เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะให้โอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรธนาคาร  ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของคณะเศรษฐศาสตร์  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานในธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขและดุลยพินิจการคัดเลือกของธนาคาร นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับธนาคาร จัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรมร่วมกันเป็นการเฉพาะสำหรับบุคลากรธนาคารในทุกระดับ และ/หรือ ธนาคารจะจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาทางด้านการบริหารจัดการการเงิน การธนาคาร ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย  และธนาคารยินดีที่จะรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชการการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันลงนามเป็นต้นไปพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะมี นางสาวศศิวิมล  อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ คณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  เป็นผู้แทนลงนาม ทั้งสองฝ่าย 
25 สิงหาคม 2560
สัปดาห์นี้ เชิญมาเลือกหา “ผลไม้ฤดูฝน” ณ กาดแม่โจ้ 2477
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคได้คือ การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ โดยเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารนั้นด้วย และควรเลือกผักผลไม้ตามฤดูกาลที่ให้ผลผลิตในช่วงนั้นๆ  เนื่องจากผลไม้ตามฤดูกาลจะมีรสชาดอร่อย เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุสูง อีกทั้งมีเส้นใยอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ทำงานอย่างเป็นปกตินอก จากนั้นยังปลอดภัยเพราะไร้สารเร่งต่างๆ ราคาถูกอีกด้วย  เช่น น้อยหน่ารสหวาน มีวิตามินซีพอสมควร ช่วยให้ชุ่มคอเป็นยาระบายอ่อนๆ กล้วยหอมให้พลังงานสูง อุดมด้วยโพแทสเซียม กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแก้วมังกรรสเปรี้ยวอมหวานมีวิตามินซี ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งลองกองให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนัก แก้อาการร้อนในลำไย มีวิตามินและแร่ธาตุมากมาย อีกทั้งมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคได้  ซึ่งผลไม้เหล่านี้มีจำหน่ายที่ กาดแม่โจ้ 2477 “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย รวมถึง โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ “ผลไม้ฤดูฝน”  ซึ่งจะมีผลไม้ตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายมากมาย อาทิ  ลำไย ลองกอง น้อยหน่า แก้วมังกร กล้วยหอม   รวมถึงสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว ไข่  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ ลำไยอบแห้ง, เก็กฮวยอินทรีย์, เห็ดหลินจือ ฯลฯ  ที่จัดไว้บริการอย่างครบครัน ให้ทุกท่านมาเลือกหา จับจ่าย ได้ในราคาเป็นธรรม   นอกจากนั้น สัปดาห์นี้ ยังคงมี “ลำไย” จากเกษตรกร  มาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกันอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อีกทางหนึ่งแล้วมาพบกันวันศุกร์-เสาร์ ที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477 บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
17 สิงหาคม 2560
MJU TALK สัปดาห์นี้ สายมูห้ามพลาด..มาปรับฮวงจุ้ย “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” วาไรตี้ทอล์ค คุยสนุก ดูสบาย ได้สาระ พร้อมรับรางวัล ฟรี !
MJU TALK รายการวาไรตี้ทอล์ค ที่มีกูรูในแต่ละศาสตร์ แต่ละเรื่องราวน่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการ กับบรรยากาศสบายๆ  เป็นกันเอง ซึ่งจะออกอากาศ  ทาง Youtube Channel MAEJO UNIVERSITY และFacebook Page @MJUChiangmai ทุกเที่ยงวันศุกร์ สัปดาห์นี้มา Talk กับ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุย มาปรับฮวงจุ้ยในรายการ  ศาสตร์ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างไร  มาทำความรู้จักกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนหรือต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร  หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  พลาดไม่ได้กับประเด็นไฮไลท์ “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” และพบกับทุกคำตอบที่ทุกท่านอยากทราบ...อย่าลืม วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ชมรายการ  MJU TALK  พร้อมร่วมกิจกรรมและพูดคุยในรายการผ่านทางYoutube Channelhttps://youtube.com/c/MAEJOUNIVERSITYFacebook Page https://www.facebook.com/MJUChiangmaiและร่วมสนุกกิจกรรมสุดพิเศษในรายการ รับของรางวัลง่ายๆไปเลย บัตรเติมน้ำมันปั๊ม Caltex Maejo มูลค่า 500 บาท  และ 300  บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมสนับสนุนรายการได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้   0 5387 3016-8
3 พฤษภาคม 2565
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 “การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย”
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เตรียมจัดโครงการทบทวนด้านนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง "การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดนโยบายซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารรับผิดชอบการนำนโยบายไปสู่การดำเนินการ ซึ่งควรร่วมกันทบทวนการกำหนดนโยบายเพื่อประเมินความจำเป็นความสอดคล้อง ให้เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การวางแผนดำเนินการ และปฏิบัติได้ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง : การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย และนำผลการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นนโยบาย และให้ฝ่ายบริหารนำไปสู่การวางแผนและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป”การจัดทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat)  ในครั้งนี้มีการนำเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566-2570) โดยผู้บริหาร, มีการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์ Zoom) เรื่อง “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และทิศทางอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการคณะอนุกรรมการ กกอ.การพลิกโฉมสถาบัน อุดมศึกษา เป็นวิทยากร  อีกทั้งได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ นโยบายสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุขนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์  ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ,รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานทั้งนี้  มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
2 มีนาคม 2565
ขอเชิญรวมพลังสามัคคี ปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศจัด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ “ศาลเจ้าแม่แม่โจ้” สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่โจ้ ได้จัดสร้างมาตั้งแต่สมัยครั้ง คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่หลายครั้ง กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่แม่โจ้ (ปัจจุบัน) ณ บริเวณอุทยานกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2534 (ทางเข้าประตูใหญ่มหาวิทยาลัย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” เกิดจากความตั้งใจของศิษย์เก่าแม่โจ้ที่อยากพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อเริ่มดำเนินโครงการฯ ไปเมื่อในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และขณะนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่ และสำรวจพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อเข้าดำเนินการตามแบบที่วางไว้  โดยจะมีการปรับปรุงในส่วนงานวางผัง ปรับระดับ งานสระน้ำ งานลานพื้นทางเข้าหลัก งานระบบน้ำพ่นหมอก งานระบบไฟฟ้า งานน้ำตก ลำธาร และงานปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม  ซึ่งแสดงถึงพลังสามัคคีที่ได้ร่วมกันทำ     นุบำรุงสถานที่สำคัญอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” โดยสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการฯ เข้าบัญชี  “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จั๋ดแจ๋งแต่งสวนฮื้อแม่โจ้” เลขที่บัญชี 375-3-01757-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้   โทรศัพท์ 0 5335 3140  และ 09 6713 5040  หรือติดต่อสอบถามผู้ประสานงานดร.มนัส ก้อนแก้ว       ประธานอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและดำเนินการ  โทร. 08 1916 7429ดร.สมชาย เขียวแดง    ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุน โทร. 09 2608 9888นายประคอง ยอดหอม  ประธานฝ่ายเลขานุการดำเนินโครงการ  โทร. 08 13877632ด้วยพลังความรักความสามัคคี ของชาวแม่โจ้ และผู้มีจิตศรัทธา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ "จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่จะดำเนินไปด้วยด้วยความเรียบร้อย นำพาชื่อเสียงและความสง่งามมาสู่แม่โจ้ บ้านหลังใหญ่ของเราทุกคน ชม VTR >https://www.youtube.com/watch?v=sYUGX4-VAyI
2 มีนาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 i-RESEAT 2021
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ  The 3rd International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental and AgriTechnological Innovation (i-RESEAT 2021) ในรูปแบบ online และ onsite  ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมส่งเสริมให้บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างความ ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ ISI อีกด้วย ขณะนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 151 ผลงาน จากทุกทวีป 25 ประเทศทั่วโลก  อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและบริการวิชาการด้านเกษตรสมัยใหม่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี นวัตกร และผู้ประกอบการ และทิศทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “Go Green, Go Eco and Go Smart” ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ความเป็นสากล  ผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/Innovation) ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น”นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการแล้วยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น   ของเสียสู่ของมีค่าการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างยั่งยืน (Waste to Wealth: Resource Recovery & Sustainability) โดย Dr. Ashok Pandey บรรณาธิการวารสาร Bioresource Technology ระดับ Q1 มี Impact factor 9.46กระบวนการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงของแข็ง (Combustion of Solid Biofuels) โดย Dr. Martin Kaltschmitt บรรณาธิการวารสาร Biomass Conversion and Biorefinery ระดับ Q1 มี Impact factor 4.987ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและโภชนาการจากสาหร่าย (Bioproducts and nutrition from algae) โดย   Dr. Yusuf Chisti ผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายอันดับ 1 ของโลก มีผลงานวิชาการได้รับการอ้างอิงมากกว่า 50000 ครั้งทั้งนี้ ได้กำหนดพิธีเปิดการประชุมในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่ ห้องประชุม 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของงานวันเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 29  ธันวาคม 2564 อีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทรศัพท์ 0 5387 3126 ในวันและเวลาทำการ
17 ธันวาคม 2564
MJU TALK สัปดาห์นี้ ย้ายวันเวลา ! อากาศดี ยามแลง เดินลงแปลงเกษตรอินทรีย์
“MJU TALK รายการวาไรตี้ทอล์ค ที่มีกูรูในแต่ละศาสตร์ แต่ละเรื่องราวน่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการ กับบรรยากาศสบายๆ  เป็นกันเอง ซึ่งจะออกอากาศ  ทาง Youtube Channel MAEJO UNIVERSITY และFacebook Page @MJUChiangmaiทุกสัปดาห์ สำหรับ EP6 จะย้ายวันเวลาออกอากาศ ในวันพฤหัสดบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  ชมกันสดๆ เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศ จากทุ่งทานตะวัน สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตรสัปดาห์นี้ ร่วมทอล์คกันในบรรยากาศสบายๆ กลางแปลงดอกไม้สุดสวย ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญลุคโอปป้า อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นกิจกรรมไฮไลท์ งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ชมแปลงสาธิตต่างๆของงาน กิจกรรมพิเศษ สาธิตท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน Virtual  Tour และอัพเดทกิจกรรม งานเกษตรแม่โจ้ 2564 (ออนไลน์) พร้อมแจกแหลกต้นกล้าพันธุ์ผักเพื่อสุขภาพสำหรับท่านผู้ชมในรายการ 100 ต้นอย่าลืม วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ติดตามชมรายการ  MJU TALK  พร้อมร่วมกิจกรรมและพูดคุยในรายการผ่านทางYoutube Channelhttps://youtube.com/c/MAEJOUNIVERSITYFacebook Page https://www.facebook.com/MJUChiangmaiและร่วมสนุกกิจกรรมสุดพิเศษในรายการ รับของรางวัลง่ายๆไปเลย บัตรเติมน้ำมันปั๊ม Caltex Maejo  มูลค่า 500 บาท  และ 300  บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมสนับสนุนรายการได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้    0 5387 3016-8
16 ธันวาคม 2564
ขอแสดงความยินดี อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัดได้รับการแต่งตั้ง เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2564ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และวางแผนพัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ต่อไป
15 ธันวาคม 2564
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2021 Maejo Cover Song | Mind Melody My Maejo ประกวด cover บทเพลงแม่โจ้ สไตล์คุณ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Maejo Cover Song | Mind Melody My Maejo  ประกวด cover บทเพลงแม่โจ้ ในสไตล์ที่เป็นคุณ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรแม่โจ้ 2564 (ออนไลน์)  Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 22 – 29  ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รางวัลการประกวด รางวัล The Best of Maejo Melody ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทรางวัล Popular Vote (ยอด View สูงสุด)ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท กติกาการประกวด            ผู้เข้าประกวด ไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ หรือสถานภาพ จะต้องเลือก Cover บทเพลงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสามารถ Cover ตามต้นฉบับ หรือเรียบเรียงทำนองใหม่ได้  ไม่จำกัดรูปแบบ และสไตล์เพลง แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงคำร้อง โดยกำหนดให้เลือกบทเพลงใดก็ได้ 1 บทเพลง ดังนี้ แม่โจ้รำลึก 6. มองดาวที่แม่โจ้ 2. แม่โจ้ของเรา 7. แม่เอย แม่โจ้ 3. เรากสิกรรม                 8. รำวงแม่โจ้ 4. วิญญาณแม่โจ้              9. ลูกแม่เดียว 5. เขียว ขาว เหลือง          10. สามัคคี*ฟังเพลงฉบับเต็มได้ที่>https://www.mju.ac.th/th/MJU-Song.html โดยบันทึกเป็น VDO Clip และ Upload ผ่านwww.youtube.comโดยใส่ชื่อเพลง ชื่อวงดนตรี หรือผู้ขับร้อง พร้อมติด #MindMelodyMyMaejo หลังจากนั้นส่ง URL Link พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มาที่ prmaejo@gmaejo.mju.ac.th   โดยสามารถส่ง Clip VDO ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 3017
8 ธันวาคม 2564