อาจารย์ ม.แม่โจ้ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2562 16:17:39     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 181

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เตรียมเข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ในต้นปี 2563 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศผลการอนุมัติรางวัลผลงานวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 41 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่างๆ 12 สาขาวิชาการ  ซึ่ง อาจารย์ ดร.อัครพงศ์  อั้นทอง  อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้   รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2563 “ระดับดี”  จากผลงานวิจัยเรื่อง  “การรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น”  ซึ่งเป็นรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยจะเดินทางเข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2563    

ด้าน อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช  คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  กล่าวว่า  “คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงมุ่งสนับสนุนให้นักวิจัยภายในคณะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน  รางวัลดังกล่าวจึงเป็นความภาคภูมิใจของคณะเป็นอย่างมาก ทางคณะฯต้องขอบคุณ อาจารย์ ดร.อัครพงศ์  อั้นทอง ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง”

 

 

ข่าวล่าสุด