ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2562 14:29:25     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 240

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา  2563  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม  2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กล่าวว่า  “วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านการเกษตร  ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  พร้อมให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนก่อให้เกิดความเจริญของชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง  รวมถึงการสนับสนุนและบริหารจัดการหลักสูตรนาชาติ การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะของ One Stop Service Center  โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  จำนวน  4 หลักสูตร 2  สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”

คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด นอกจากนั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขตามที่สาขาวิชากำหนด

ผู้สมัครสามารถดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ 3 วิธี ได้แก่  1.) อัพโหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์  www.grad.mju.ac.th/appy 2.) ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  3.) ส่งทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 0 5387 5192  ในวันและเวลาทำการ

----------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

ข่าวล่าสุด