ขอเชิญพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ทุกคนไม่ควรพลาด งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2563 15:04:12     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 892

กลุ่มข่าวสาร :

ตลอดระยะเวลาแห่งการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรของภาคเหนือที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เหล่าคนหนุ่มสาวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ต่างก็อยากมาเรียนแม่โจ้ เพื่อสานต่ออุดมการณ์ความมุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับความต้องการของชาวชุมพร ที่อยากให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) จึงได้มีหนังสือลงวันที่  23 มกราคม 2523 ขอให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรในขณะนั้น(มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งก ารจัดตั้งเป็นวิทยาเขตมีความจำเป็นต้องอาศัยเวลา และงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วนพัฒนาเรื่อยมา  เมื่อปี 2530 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าไม้เคี่ยมในท้องที่ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจหลักของสถาบัน การศึกษา บนพื้นที่ 2,000 กว่าไร่ ความยาวตลอดแนวชายฝั่ง เหนือ-ใต้ ประมาณ 4 กม. มุ่งพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่ด้วยวิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรและสุขภาวะระดับชาติต่อไป”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  มีนักศึกษาในหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร  เช่น  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เทคโนโลยีการผลิตพืช และการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ  โดยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและยกระดับชีวิตให้แก่ประชากรในพื้นที่และชุมชนโดยรอบในปี 2563 เป็นต้นไป

การจัด งานเกษตร  แม่โจ้ – ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร “จากภูผา สู่มหานที” จึงมุ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่สำคัญ  ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  โดยเน้นความเชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรล้านนา ผสานภูมิปัญญาวิถีใต้  หลอมรวมเป็นแหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.ละแม จ.ชุมพร

กิจกรรมภายในงานมีทั้งภาควิชาการและบันเทิงตลอด    9 วัน  ได้แก่  การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรและประมงท้องถิ่น, ชมเรือใบโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวละแม, แปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย์ / Smart Farm, การประกวดแข่งขันผลผลิตเกษตรและประมง ประกวด ธิดาชาวสวน, ตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP   ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย,กิจกรรมแข่งขันวิ่ง Fun Run มินิฮาร์ฟมาราธอน “วิ่งหาดแม่โจ้  ชมหลาดใต้เคี่ยม” พบกับ“บัวขาว บัญชาเมฆ” และงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้พร้อมกันทุกรุ่นทั่วประเทศ (วันที่ 4 เมษายน 2563)     

วันที่ 2-10 เมษายน 2563 นี้ ขอเชิญทุกท่าน เตรียมตัวให้พร้อม มาพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ไม่ควรพลาด งานดีๆที่ทุกท่านรอคอย “งานเกษตรแม่โจ้–ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานที” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพรอ.ละแม จ.ชุมพร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อ.ละแม   แหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.agro-chumphon.mju.ac.th  Facebook: งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร

โทรศัพท์ 0 7754 4068, 09 5786 2370

--------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ // รายงาน

#งานเกษตรแม่โจ้ #แม่โจ้_ชุมพร #ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร #จากภูผาสู่มหานที

ข่าวล่าสุด