พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2563 11:59:02     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 882

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42  ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,003  ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน  128 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,875 ราย

ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  7  ราย  ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย 

 • นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่

 • นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการป่าไม้

 • Ms.Zhu Guiling Chairman of Guangxi University of Foreign Languages

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารศาสตร์

 • นายพันคำ วิพาวัน รองประธาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 • นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19) ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 • นายยงค์ยุทธ ปานสูง (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 48) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์  จำกัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

 • ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย 

 • นางรัตนากร ศิริรัตน์   ประธานกรรมการบริษัท  วีเอสออโต้ จำกัด / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจอาร์ ออโต้ แอนด์ เซอรวิส จำกัด

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพืชสวน

 • นายบัญชา ขาวเมืองน้อย (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 • นายเดชา ศิริเตชะวงศ์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50) เจ้าของกิจการปฐวีฟาร์ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

 

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  2562 จำนวน  7 ราย

 • นายปรีชา นุยืนรัมย์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 26 ประธานสภาเกษตรกร จ.อุบลราชธานี
 • ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 28 เหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
 • นายพนม อัตตนาถ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36 อดีตหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย
 • นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง
 • นายกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 48 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด / ประธานเครือข่ายโคเนื้อไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 กรรมการหลักสูตรพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • นางสาวยูฮานา วิศพรึก  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 63 นักเกษตรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ จ.นราธิวาส

 

สำหรับ บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563  เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย  ยศสุข  พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อมในวันระหว่างที่ 2 – 4 มีนาคม  2562  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม และที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate2020

----------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

#ปริญญาบัตร #ม.แม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด