ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Corporate Communication Center

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เตรียมจัดโครงการทบทวนด้านนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง "การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย”  ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดนโยบายซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารรับผิดชอบการนำนโยบายไปสู่การดำเนินการ ซึ่งควรร่วมกันทบทวนการกำหนดนโยบายเพื่อประเมินความจำเป็นความสอดคล้อง ให้เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การวางแผนดำเนินการ และปฏิบัติได้ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง : การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย และนำผลการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นนโยบาย และให้ฝ่ายบริหารนำไปสู่การวางแผนและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป”

การจัดทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat)  ในครั้งนี้มีการนำเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566-2570) โดยผู้บริหาร, มีการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์ Zoom) เรื่อง “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และทิศทางอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการคณะอนุกรรมการ กกอ.การพลิกโฉมสถาบัน อุดมศึกษา เป็นวิทยากร  อีกทั้งได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ นโยบายสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์  ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ,รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้  มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2565 16:56:36     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 287

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ ผนึกกำลังเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย จัด KM “Reinventing U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการ”
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 (KM)  “Reinventing U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และการเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ Co-working Space คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ต่อไปการจัดโครงการฯครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Reinventing U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2  ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นการเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขยายผลการสื่อสารในวงกว้างอย่างทั่วถึงต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรุณสิริ  สุจินดา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน และ คุณจิตร ศรีจันทร์ดร พร้อมทีมงานพิธีกรชายเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมพูดคุยและฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงนอกจากนั้นโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ/สำนัก ได้ร่วมกันทำงานเพื่อองค์กรได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
20 มีนาคม 2566     |      21382
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564-2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45 ) ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,639 ราย พระดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 รูป เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565  รวมจำนวน 10 ราย  ดังนี้ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5  ราย  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ (แม่โจ้รุ่น 51 )อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารศาสตร์นายรุ่งอรุณ การรัตน์ (แม่โจ้รุ่น 59ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัดปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์Zhu Guiling (นางจู กุ้ยหลิน) Chairman of Guangxi University of Foreign Languagesปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารศาสตร์ Chen-Ming Cho (นาง เฉิน-หมิง จั๋ว) ประธานกรรมการ Toucheng Leisure Farmปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน  5 ราย   1.  นายสุรเดช ปรีชาหาญ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่  45 เจ้าของธุรกิจเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร / ทำสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก   2.  นายเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 47  ที่ปรึกษา สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์และโครงการพิเศษ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์    3. นางณิชสาคร พรมลี  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54 กรรมการบริหาร บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จำกัด และบริษัท บ้านนอกคอกนา จำกัด    4. นายสุวัฒน์ มัตราช  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 55ปศุสัตว์จังหวัด อำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสัตวบาล)) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์  ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 64 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับยืนยันตัวตน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เว็บไซต์ http://www.education.mju.ac.th/graduate/ และให้มารายงานตัวด้วยตนเองตามกำหนดการอีกครั้ง  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate/    หรือ โทรศัพท์  0 5387 3459 ในวันและเวลาทำการ(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้// รายงาน)
30 มกราคม 2566     |      6837
อธิการบดี ม.แม่โจ้ ได้รับคัดเลือก “นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565” จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565 จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Extension Education, College of Public Affairs and Development จาก University of the Philippines Los Baños ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2543  เคยได้รับรางวัล UPLBAA Presidential Award ในงาน 103rd  UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลทั้งหมด (Best of The Best) ในฐานะศิษย์เก่า UPLB จาก University of the Philippines Los Baños Alumni Association  รวมถึงได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (2019 Outstanding UPLB Alumnus Award) และศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ในด้านการเป็นผู้นำการศึกษา (2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership Award) ในงานฉลอง 101st UPLB Loyalty Day ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ (University of the Philippines Los Baños)ในปี 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565 จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ที่ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย   ทั้งนี้  จะเดินทางเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในงาน Sampaguita Day วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ AB สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
15 ธันวาคม 2565     |      2927
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประกวดคลิปทำอาหาร "MJU Green & Clean Food" เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคลิปทำอาหาร ภายใต้หัวข้อ “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอผ่านการเล่าเรื่อง “อาหาร” มีรายละเอียดการส่งผลงานดังนี้บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ / อายุผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ผลงงานเท่านั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการถ่ายทำ และเทคนิคการนำเสนอขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ MJU Green & Clean Food จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และแสดงถึงการสร้างจิตสำนึก การส่งเสริมกิจกรรม ตามเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสีเขียว (เลือกมาหนึ่งประเด็นหรือมากกว่าได้) โดยหาความรู้เพิ่มเติมที่ https://green.mju.ac.th/ หรือ https://sdg.mju.ac.th/MainPage.aspxผลงานคลิป ต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) คลิปผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อนผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานโดยบันทึกเป็น VDO Clip และ Upload ผ่าน youtube.com โดยใส่ชื่อคลิป พร้อมติด #MJUgreenandcleanfood จากนั้นส่ง URL Link พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเขียนอธิบายแนวคิดการนำเสนอมาสั้นๆ ไม่เกิน 5 บรรทัด ส่งมาที่อีเมล prmaejo@gmaejo.mju.ac.thสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 15 กันยายน 2565ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดประเภทรางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาทรางวัล Popular Vote (จากยอด view ใน youtube) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาทเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงานแนวคิดและเนื้อหา                                ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ และเทคนิคการเล่าเรื่อง            ความถูกต้องของข้อมูล                        
1 กันยายน 2565     |      1301