ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Corporate Communication Center

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์