ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : Maejo University Line : @Maejouniversity Tel. 0 5387 3016
ม.แม่โจ้ จัด Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University รวมพลังฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แม่โจ้ทุกพื้นที่ปลอดภัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ทุกพื้นที่ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เตรียมรับเปิดเทอมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้สัมผัสเชื้อมีจำนวนลดน้อยลง จนสามารถปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน  ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564  มหาวิทยาลัยได้เตรียมทำความสะอาดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนี้วันที่ 14 พฤษภาคม  2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อบริเวณอาคารใกล้เคียงโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ตึกจุฬาภรณ์, ตึกยรรยง สิทธิชัย, ตึกคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร โดย ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 17,19 พฤษภาคม 2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ ห้องประชุม Zone A พื้นที่ 4,000 ตร.ม., Zone B/ใต้ตึกจุฬาภรณ์/ตึกคณะเศรษฐศาสตร์/ตึกคณะสารสนเทศฯ รวมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ด้วยโดรน โดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และทีมงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 18,20 พฤษภาคม 2564 ทำการฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ Zone A ด้วยหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อระบบ UV โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ 19 พฤษภาคม 2654 กิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University  พร้อมกันทุกพื้นที่ (รวมแม่โจ้-แพร่ฯ และ แม่โจ้ - ชุมพร) บุคลากรทุกคนร่วมกันทำความสะอาดจุดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน ในหน่วยงานที่สังกัดวันที 21 พฤษภาคม  2564 ทำความสะอาดฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน บริเวณ Zone A อีกครั้ง โดยทีมงานฟาร์มมหาวิทยาลัย และทีมงานอำเภอสันทราย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ในหน่วยงานของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล    ทองมา อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอสันทราย สาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน รพ.สันทราย และ สภ.แม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรม ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อแยกย้ายเข้าทำความสะอาด ทุกคณะ/ทุกสำนัก/ทุกส่วนงาน ให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
13 พฤษภาคม 2564     |      69
ม.แม่โจ้ ประกาศนโนบาย NO GIFT POLICY ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดี ประกาศนโยบาย ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ไม่รับ ไม่เรียกร้อง ไม่ละเลยไม่รับ ...บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก สิ่งของ เงินสด ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพื่อแลกสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่เรียกร้อง....บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องไม่เรียกร้องให้จัดหาหรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใดไม่ละเลยบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอรัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต โดยสามารถร้องเรียนการทุจริตโดยตรงผ่านช่องทาง   สายตรงอธิการบดี หรือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th
20 เมษายน 2564     |      84
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าบริการของศิษย์เก่าทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564   ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ดร.สมชาย  เขียวแดง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่ได้กระจายทั่วอยู่ทุกภูมิภาค ประกอบอาชีพหลากหลาย มีกิจการต่างๆ มากมาย จึงได้มีโครงการ “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์  จัดจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ สู่ผู้บริโภค อีกช่องทางหนึ่ง โดยจัดทำเป็น Facebook Fanpage “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” สำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์  อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูล ธุรกิจ กิจการ อาชีพของศิษย์เก่า ที่สามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายศิษย์เก่าได้ต่อไปในอนาคต   และในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้ จะมีกิจกรรมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ มีการออกร้านจัดทำหน่ายสินค้าจากร้านค้าศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดตลาดกลางศิษย์เก่าให้รับทราบโดยทั่วกัน”สำหรับร้านค้าที่จะมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดตลาดมีจำนวน กว่า 30 ร้านค้า มีทั้งร้านค้าประเภทการเกษตร กล้าพันธุ์พืชผัก ผลไม้ วัสดุเกษตร  ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องหนัง ร้านเครื่องหนังจระเข้ ให้ทุกท่านได้มาช้อป  ธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารทะเลไทย ร้านแกงป่าบ้านนายก ร้านยำแม่ปิง ยำสะเด็ด 7 ย่านน้ำ ร้านชบามหาสมุทร ที่จะมาเปิดเมนูพิเศษในงานนี้ ให้ทุกท่านได้มาชิม  พร้อมชมการแสดงบินโชว์ โดยเครื่องบินเล็ก ของบริษัทเชียงใหม่แอร์สปอตขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5335 3140  
8 เมษายน 2564     |      271
ขอเชิญชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564  ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม  เพื่อเป็นการร่วมขอขมา  คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้  จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ ประตูวิเวก (จุดที่ 1) และจะเริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไปขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3302
5 เมษายน 2564     |      123
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “นโยบายของ อว.สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย”
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย  เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ และร่วมชิมเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพจากกัญชา ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ เว็บไซต์กองกลาง  สำนักงานมหาวิทยาลัย  https://general.mju.ac.th/wtms_registerDetail.aspx?tID=347 หรือ ร่วมรับชมออนไลน์ได้ทาง  https://www.facebook.com/MaejoUniversityสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0 5387 3036-7
24 มีนาคม 2564     |      242
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นสมาชิก UC. (University Consortium Contract) เผยแพร่ศาสตร์เกษตรในระดับนานาชาติ
University Consortium Contract  หรือ UC เป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีมหาลัยชั้นนำที่เป็นสมาชิก  UC  หลายมหาวิทยาลัย  เช่น  Tokyo University Of Agricultural, National Taiwan  Universityมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย  ได้เปิดการเรียนสอนครั้งแรกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 87 ด้วยวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ  UC.  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นศาสตร์สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติกว้างขึ้น  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดการเรียนการสอน 13 คณะ 3 วิทยาลัย ในทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ  โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร กว่า 50 หลักสูตร  และยังมีหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร NON-Degree  หลักสูตรระยะสั้นในโครงการต่างๆ อีกหลายหลักสูตร   การเป็นร่วมเป็นสมาชิก UC. นั้น นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ และศึกษาต่อแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการหาข้อมูล และแหล่งทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติได้อีกด้วย
22 มีนาคม 2564     |      153
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เปิดบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “ตามที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนโลหิต ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สำหรับช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล   โดยงานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี อายุ 17-60 ปี มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่เป็นโรคหรือพาหะของไวรัสตับอักเสบ ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง ไม่มีประวัติผ่าตัดใหญ่  มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันค่ะ”สำหรับการเตรียมตัวชองผู้ที่จะมาบริจาคโลหิต คือ พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง  งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต  งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต รับประทานอาหารก่อนการบริจาคโลหิตและงดอาหารที่มีไขมันสูง  ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 30 นาที ไม่รับประทานยาแก้อักเสบหรือยาคลายกล้ามเนื้อในระยะ 3 วันก่อนการบริจาคโลหิตขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย     ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำหรับนักศึกษาที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6  ชั่วโมง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา  โทร. 0 5387 3074-75
4 กุมภาพันธ์ 2564     |      54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เปิดบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “ตามที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนโลหิต ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สำหรับช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล   โดยงานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี อายุ 17-60 ปี มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่เป็นโรคหรือพาหะของไวรัสตับอักเสบ ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง ไม่มีประวัติผ่าตัดใหญ่  มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันค่ะ”สำหรับการเตรียมตัวชองผู้ที่จะมาบริจาคโลหิต คือ พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง  งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต  งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต รับประทานอาหารก่อนการบริจาคโลหิตและงดอาหารที่มีไขมันสูง  ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 30 นาที ไม่รับประทานยาแก้อักเสบหรือยาคลายกล้ามเนื้อในระยะ 3 วันก่อนการบริจาคโลหิตขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย     ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำหรับนักศึกษาที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6  ชั่วโมง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา  โทร. 0 5387 3074-75
4 กุมภาพันธ์ 2564     |      121
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เปิดบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “ตามที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนโลหิต ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สำหรับช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล   โดยงานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี อายุ 17-60 ปี มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่เป็นโรคหรือพาหะของไวรัสตับอักเสบ ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง ไม่มีประวัติผ่าตัดใหญ่  มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันค่ะ”สำหรับการเตรียมตัวชองผู้ที่จะมาบริจาคโลหิต คือ พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง  งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต  งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต รับประทานอาหารก่อนการบริจาคโลหิตและงดอาหารที่มีไขมันสูง  ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 30 นาที ไม่รับประทานยาแก้อักเสบหรือยาคลายกล้ามเนื้อในระยะ 3 วันก่อนการบริจาคโลหิตขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย     ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำหรับนักศึกษาที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6  ชั่วโมง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา  โทร. 0 5387 3074-75
4 กุมภาพันธ์ 2564     |      60
ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.แม่โจ้ เจ๋ง “ผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์” สร้างพลังงานทดแทน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
"ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากขยะติดเชื้อทางการแพทย์" ต้นแบบนวัตกรรมสัญชาติไทยเครื่องแรก ที่ใช้เทคนิคการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกับการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ระบบแรกของประเทศไทย ผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมงาน ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ หัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า “ผลงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่มีปริมาณมากในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ อีกทั้งยังสอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานได้อีกด้วย ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยมาประมาณ 5 ปี โดยได้มีการลงนามความความร่วมมือกับบริษัทเอกชน จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด , บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด และ บริษัท 89 อินเวนชั่น แอนด์ ไอเดีย จำกัด ในการสนับสนุนทุนวิจัยและส่วนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากขยะติดเชื้อทางการแพทย์ เครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบขนาดเล็ก มีอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะติดเชื้อประมาณ 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ด้วยการนำขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่ผ่านการบำบัดด้วยเทคนิคบด ย่อย และฆ่าเชื้อด้วยความร้อน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและถ่ายเทความร้อนจากกระบวนการเผาไหม้ให้แก่น้ำสะอาด ซึ่งนวัตกรรมการถ่ายเทความร้อนภายในห้องเผาไหม้โดยตรงให้แก่ของไหลสะอาด ถือได้ว่าเป็นต้นแบบเตาเผาขยะเครื่องแรกของประเทศไทยอีกด้วย จากนั้นนำความร้อนที่ได้จ่ายให้แก่วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์เพื่อผลิตไฟฟ้า และทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าสุทธิประมาณ 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 20 หน่วยไฟฟ้า และจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การกำจัดขยะติดเชื้อ 1 กิโลกรัม มีต้นทุนโดยเฉลี่ยตลอดโครงการเพียง 3.185 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมต้องจ้างขนขยะติดเชื้อทางการแพทย์ไปกำจัดกิโลกรัมละประมาณ 10-15 บาท ขึ้นกับระยะทางของโรงพยาบาล รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยตลอดโครงการ 3.302 บาทต่อหน่วย ที่สำคัญสามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ยังเคยได้รับรางวัลระดับดีมาก การประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม และรางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I-New Gen Award 2021) ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ในชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะจัดงานมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 เพื่อมอบรางวัลอย่างเป็นทางการให้กับผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ต่อไปปัจจุบัน “ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากขยะติดเชื้อทางการแพทย์” ได้รับการขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชย์และใช้งานจริงในโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง  และได้พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้กับขยะทั่วไปอีกด้วย ผลงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นอีกทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาการกำจัดขยะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วแล้วทิ้งที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  พร้อมทั้งยังสร้างพลังงานทดแทนและช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1 กุมภาพันธ์ 2564     |      181
ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)   และระดับดีมาก  (G เงิน) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว  ปี 2563  ของกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม   ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศได้ตรวจประเมินสำนักงานที่ขอรับการรับรองเรียบร้อยแล้ว  ในปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหน่วยงาน ที่ขอเข้ารับการประเมิน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด(เพื่อต่ออายุ)  สำนักงานมหาวิทยาลัย (เพื่อต่ออายุ) คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งแรก) และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร(ครั้งแรก) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1.)การกำหนดนโยบายและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  2.)การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก  3.)การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  4.)การจัดการของเสีย 5.)สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน และ 6.)การจัดซื้อจัดจ้าง  และผลการตรวจประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีดังนี้รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง)  ได้แก่  สำนักหอสมุด  สำนักงานมหาวิทยาลัย (รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน) และ คณะวิทยาศาสตร์ (เข้ารับการประเมินครั้งแรก)รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้ารับการประเมินครั้งแรก)    ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะได้จัดมอบโล่รางวัลอย่างเป็นทางการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
22 มกราคม 2564     |      209
Maejo Open Farm 2021 : Online ม.แม่โจ้ เตรียมเปิด Land Mark ใหม่ เที่ยวปลอดภัย แบบ New Normal
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021Online   เปิดแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ทั้งแบบ Online และ Walk in มาท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์ที่สุด  ชมฟรี....ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีอายุมากว่า 85 ปี ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ Maejo Open Farm 2021 ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทางสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจ สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ปรับให้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่  New Normal ซึ่งสามารถเข้ามาท่องเที่ยวแบบ Onlineและ Walk in เข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงได้อย่างสบายใจ”งานเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และ โซนฟาร์มมหาวิทยาลัยบนเนื้อที่กว่าพันไร่ โดยจะได้พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ที่ต้องเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มี 3 ฐาน ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า  ชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงบนที่ดินทำกินจำนวนไม่มาก ทั้งปลูกผัก ปลูกไม้ผล ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ขุดสระ ปลูกที่อยู่อาศัย ผู้เข้าชมแบบ Walk in สามารถตัดผักจากแปลงได้ทุกวันฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรมพื้นบ้านล้านนา กลุ่มบ้านล้านนาจำลอง เรียนรู้การไถนาด้วยสัตว์ วัฒนธรรมการดำนา ปลูกข้าว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน  มีแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาโดยแท้จริงฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ การเพิ่มจำนวนโครโมโซม ทำให้ได้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ของโลก  เช่น หงส์เหินพันธุ์ใหม่  หน้าวัวกระถาง  ปทุมมา3N สร้างตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งกันกับตลาดโลกได้ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย มี 5 ฐาน ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ  มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ฟอกอากาศหลายสายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษจากหมอกควัน  ดูดสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และดูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 5  แนวคิดการจัดมุมทำงานด้วยไม้ฟอกอากาศที่ให้ความสวยงามเพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดมลพิษ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้   มีแปลงดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ดอกบานชื่น ดอกทานตะวัน ดอกคอสมอส ดอกมากาเร็ต รวมถึงแปลงไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เช่น มะม่วง ลำไย ที่มีการตกแต่งทรงพุ่มเพื่อ ที่ปลูกผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแห่งใหม่ ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินฐาน Amazing 2ชีวภัณฑ์ระดับโลก  นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค โดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน มีความปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส ใช้ได้กับทุกพื้นผิว ทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้  และ “สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” นวัตกรรมช่วยลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ดี ทั้งยังส่งผลทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในระยะยาวอีกด้วยฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในเอเซียน  แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ จำนวน 16,700 ต้น ซึ่งเป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความมือกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ร่วมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีการปลูกแบบอินทรีย์ ทั้งในระบบปิดและระบบเปิดฐานความงดงามแห่งพืชผัก มีการแสดงพันธุ์ผักและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ชื่นชมความงดงามแห่งทุ่งดอกผัก 3 สีมหัศจรรย์ เขียว ขาว เหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว และผลผลิตสดๆ จากแปลงของนักศึกษานอกจากนั้น ยังมีแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน   สำหรับผู้เยี่ยมชม ทั้งแบบ Walk in และ Online  จะได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล อีกด้วย และพิเศษไปกว่านั้น  นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online ก็สามารถมาสมัครและผ่านการคัดเลือกได้ทันที ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  www.openfarm.mju.ac.thทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด เปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2021) Online ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal  ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ติดตามชมพิธีเปิดออนไลน์ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University https://www.facebook.com/MaejoUniversity
11 มกราคม 2564     |      246
ทั้งหมด 20 หน้า