ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Corporate Communication Center
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU ธนาคารยูโอบี ร่วมมือทางวิชาการ-พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรธนาคาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2๙ สิงหาคม  2560 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC 304) ชั้น 3 อาคารยรรยง  สิทธิชัย  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานธนาคาร การพัฒนาบุคลากรของธนาคาร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของธนาคารและมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้บุคลากรของธนาคารและนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานธนาคาร และเกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบริหารงานธนาคารอย่างเป็นระบบระหว่างธนาคารและมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะเศรษฐศาสตร์  จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวขึ้น”การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตในข้อตกลงว่า ธนาคาร และ มหาวิทยาลัย จะสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบุคลากรของธนาคาร เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะให้โอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรธนาคาร  ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของคณะเศรษฐศาสตร์  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานในธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขและดุลยพินิจการคัดเลือกของธนาคาร นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับธนาคาร จัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรมร่วมกันเป็นการเฉพาะสำหรับบุคลากรธนาคารในทุกระดับ และ/หรือ ธนาคารจะจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาทางด้านการบริหารจัดการการเงิน การธนาคาร ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย  และธนาคารยินดีที่จะรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชการการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันลงนามเป็นต้นไปพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะมี นางสาวศศิวิมล  อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ คณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  เป็นผู้แทนลงนาม ทั้งสองฝ่าย 
25 สิงหาคม 2560     |      822
สัปดาห์นี้ เชิญมาเลือกหา “ผลไม้ฤดูฝน” ณ กาดแม่โจ้ 2477
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคได้คือ การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ โดยเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารนั้นด้วย และควรเลือกผักผลไม้ตามฤดูกาลที่ให้ผลผลิตในช่วงนั้นๆ  เนื่องจากผลไม้ตามฤดูกาลจะมีรสชาดอร่อย เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุสูง อีกทั้งมีเส้นใยอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ทำงานอย่างเป็นปกตินอก จากนั้นยังปลอดภัยเพราะไร้สารเร่งต่างๆ ราคาถูกอีกด้วย  เช่น น้อยหน่ารสหวาน มีวิตามินซีพอสมควร ช่วยให้ชุ่มคอเป็นยาระบายอ่อนๆ กล้วยหอมให้พลังงานสูง อุดมด้วยโพแทสเซียม กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแก้วมังกรรสเปรี้ยวอมหวานมีวิตามินซี ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งลองกองให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนัก แก้อาการร้อนในลำไย มีวิตามินและแร่ธาตุมากมาย อีกทั้งมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคได้  ซึ่งผลไม้เหล่านี้มีจำหน่ายที่ กาดแม่โจ้ 2477 “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย รวมถึง โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ “ผลไม้ฤดูฝน”  ซึ่งจะมีผลไม้ตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายมากมาย อาทิ  ลำไย ลองกอง น้อยหน่า แก้วมังกร กล้วยหอม   รวมถึงสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว ไข่  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ ลำไยอบแห้ง, เก็กฮวยอินทรีย์, เห็ดหลินจือ ฯลฯ  ที่จัดไว้บริการอย่างครบครัน ให้ทุกท่านมาเลือกหา จับจ่าย ได้ในราคาเป็นธรรม   นอกจากนั้น สัปดาห์นี้ ยังคงมี “ลำไย” จากเกษตรกร  มาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกันอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อีกทางหนึ่งแล้วมาพบกันวันศุกร์-เสาร์ ที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477 บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
17 สิงหาคม 2560     |      1692
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่าย “ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2” ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวแสง ปลูกได้ทั้งปี เมล็ดเรียว นุ่ม อร่อยทุกเมล็ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่าย ข้าวพันธ์ กข-แม่โจ้ 2  ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งปี   พร้อมคุณสมบัติพิเศษ เมล็ดเรียว หอม นุ่ม อร่อยทุกเมล็ด ข้าวอุ่นแล้ว ไม่แฉะและไม่ติดกัน  ซึ่งขณะนี้มีพร้อมจำหน่ายแล้ว ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก  และข้าวสารข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้2 เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว  ต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้  ตลอดทั้งปี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ 2” จากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัย และพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555  เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งสิ้น 11 ปีการปรับปรุงพันธุ์ได้เริ่มในฤดูนาปี 2547 จากนั้น ในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการข้าว จึงขอส่งข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2  เข้าร่วมปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี จำนวน 3 ฤดู รวมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลผลิตในนาราษฎรจำนวน 2 ฤดู และทดสอบปฏิกิริยาต่อโรค  แมลงศัตรูข้าว ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและเมื่อวันที่ 8 เมษายน  2558  คณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้พันธุ์รับรอง ชื่อ กข-แม่โจ้ 2  จากวันนั้น ถึงวันนี้ เป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ถือเป็นความสำเร็จที่ทีมงานนักวิจัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถปรับปรุงข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ปลูก  ให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวเหนียว ที่หอม นุ่ม  อร่อยขณะนี้ ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2  พร้อมมีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้เกษตรกรสำหรับนำไปเพาะขยายพันธุ์ สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โทรศัพท์  09 5676 4747 และมีข้าวสารจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทุกวันศุกร์ – เสาร์ ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 สิงหาคม 2560     |      2820
28-29 ก.ค. นี้ขอเชิญมาช้อป มาชิม “ผลไม้พื้นบ้าน ขนมหวานเมืองเหนือ” ที่ กาดแม่โจ้ 2477
ผลไม้-ขนมหวาน  เป็นเมนูอาหารเติมเต็มความอิ่มอร่อยจากอาหารมื้อหลักประจำวัน ซึ่งในแต่และท้องถิ่น  ก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป  สำหรับในภาคเหนือมีผลไม้-ขนมหวาน ที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น ลำไย ลูกพลับ อะโวคาโด้ แก้วมังกร ส่วนขนมหวาน เช่น ข้าวหนุกงา  ข้าวต้มหัว  หงอก ข้าวแต๋น ฯลฯ ที่บ่งบอกวัฒนธรรมอาหารการกินผ่านเมนูขนมหวานเหล่านี้  กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้, โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย รวมถึง โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของ เรื่อง “ผลไม้พื้นบ้าน  ขนมหวานเมืองเหนือ”  ซึ่งจะคัดสรรผลไม้ประจำถิ่น และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลำไย  ลูกพลับ แก้วมังกรรวมถึงขนมหวานที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมผ่านอาหาร เช่น ข้าวหนุกงา เข้าแต๋น ฯลฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ชมกันอีกด้วยขอเชิญทุกท่าน  มาช้อป  มาชิม  ผลไม้พื้นบ้าน  ขนมหวานเมืองเหนือ  รวมถึงสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว ไข่  ผักสด ผลไม้อื่นๆ เนื้อสัตว์ มาจัดจำหน่ายและยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ ลำไยอบแห้ง, เก็กฮวยอินทรีย์, เห็ดหลินจือ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ มาจัดจำหน่ายราคาย่อมเยาและพิเศษสัปดาห์นี้ จะมี “ลำไย” จากเกษตรกรมาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกันอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อีกทางหนึ่ง  พบกันวันศุกร์-เสาร์ ที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477 บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
27 กรกฎาคม 2560     |      751
ม.แม่โจ้ร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกษตรกร
ลำไย” ถือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าอย่างมหัศจรรย์ไม่เพียงแต่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น ลำไยยังมีคุณค่าทางการแพทย์และเภสัชอีกด้วย  องค์ประกอบหลักของเนื้อลำไยคือ Soluble Substances 79-77%  ซึ่งประกอบด้วย กลูโคส 26.91% ซูโครส 0.22% กรดทาทาริค 1.26% สารประกอบไนโตรเจน 6.31% โปรตีน 5.6% ไขมัน 0.5% และธาตุอาหารอื่น ๆ เช่น Ca, Fe, P, Na, K และวิตามิน เปลือกของต้นมีสีน้ำตาลอ่อนหรือเทาและมีรสฝาด ใช้ต้มเป็นยาหม้อแก้ท้องร่วง, ผลลำไย มีเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ภายในมีเนื้อขาวอมชมพูขาวอมเหลืองแล้วแต่สายพันธุ์ เป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยให้หลับสบาย เจริญอาหารจากกรณีสถานการณ์ราคาลำไยในภาคเหนือมีราคาตกต่ำอย่างมากด้วยสาเหตุหลายปัจจัย ทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และกำลังขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ และเป็นผลไม้ส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ต้องการจำหน่ายผลผลิต นำมาร่วมจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจในวันศุกร์และเสาร์ ณ บริเวณใกล้กับ “กาดแม่โจ้ 2477” เกษตรกรที่สนใจติดต่อ สำนักงาน กาดแม่โจ้ 2477” โทร. 0 5387 5708 (ในวันและเวลาทำการ)ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันบริโภคลำไยในท้องถิ่นเพื่อเป็นการระบายผลผลิต และสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรร่วมกัน  ณ  บริเวณใกล้กับ “กาดแม่โจ้ 2477” ทุกวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นไปข้อมูลเพิ่มเติม http://region3.prd.go.th/Longan/Benefits.php
27 กรกฎาคม 2560     |      615
กาดแม่โจ้ 2477 สัปดาห์นี้ พบกับ สารพัดเมนู “มนต์เสน่ห์ อาหารพื้นเมือง ลือเลื่องล้านนา”
“ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเต๊อะนาย เป๋นของพื้นเมือง เป๋นเรื่องสบาย ล้วนซะป๊ะ มากมี ฟังฮื้อดีเน้อ ฟั่งใค้ อยากจนเผลอ มาบลืนน้ำลาย....” จากบทเพลงของกิ๋นคนเมือง ของคุณจรัล มโนเพ็ชร ศิลปินชื่อดังผู้เป็นตำนาน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมอาหารการกินพื้นเมืองล้านนา มีมากมายหลายอย่าง หลายเมนู  เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบหมู ผักกาดจอ จิ้นส้ม แคบหมู ฯลฯ ซึ่งแต่ละเมนู ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีรสชาดเฉพาะตัว ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองเหนือ ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต ผ่านวัฒนธรรมอาหารการกิน ที่ใครๆ ก็อยากลิ้มลองอาหารพื้นเมือง..กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  รวมถึง  โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิ ตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22  กรกฎาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของ “มนต์เสน่ห์ อาหารพื้นเมือง ลือเลื่องล้านนา”  ซึ่งจะรวมเอาสารพัดอาหารพื้นเมือง มาจัดจำหน่ายให้ลูกค้าได้ช้อป ได้ชิม กันแบบอิ่มอร่อย ทั้งที่เป็นเมนูปรุงสำเร็จ และ วัตถุดิบแบบสด สะอาด ปรอดภัย ให้จับจ่ายไปปรุงเมนูกันที่บ้านแบบสบายใจไร้สารพิษ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ชมกันอีกด้วยขอเชิญทุกท่าน  มา ช้อป มาชิม อาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ  รวมถึงสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว ไข่  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ มาจัดจำหน่าย และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ มาจัดจำหน่ายราคาย่อมเยา ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477  บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
20 กรกฎาคม 2560     |      606
สัปดาห์นี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477 พบกับอาหารจากแหล่งธรรมชาติ “ป่าชุมชน ตู้กับข้าวชาวบ้าน สืบสานวิถีธรรมชาติ”
ฤดูฝน เป็นฤดูที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารธรรมชาติจากป่า ทั้งหน่อไม้ พืชผักต่างๆ  โปรตีน จากเห็ด นานาชนิด ที่นอกจากจะเป็นอาหารของชาวบ้าน ยังมีวัฒนธรรมการบริโภค หลากหลายเมนูอร่อยมากมาย  อาทิ ยำเห็ดโคน แกงเห็ดไข่ห่าน แกงผักหวาน แกงหน่อไม้ แกงเลียงเห็ด น้ำพริกเห็ด ฯลฯ บางชุมชนยังนำมาแปรรูป จำหน่ายสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสมุนไพร ของหมอยาพื้นบ้าน ชุมชนจึงหวงแหนรักป่า ให้เป็นตู้อาหาร ให้อิ่มท้อง เป็นตู้ยา ยามป่วยไข้ นอกจากชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าชุมชนมายังชีพแล้ว ยังนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวกาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  รวมถึง  โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของ เรื่อง “ป่าชุมชน ตู้กับข้าวชาวบ้าน สืบสานวิถีธรรมชาติ”  ซึ่งจะรวมเอาผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติ จากป่าชุมชน ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล มาจัดจำหน่าย อาทิ เห็ดโคน เห็ดหล่ม  เห็ดไข่ห่าน  หน่อไม้ ผักหวาน ผักเชียงดา ฯลฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ชมกันอีกด้วยขอเชิญทุกท่าน  มาเลือกซื้อหา อาหารจาก “ป่าชุมชน ตู้กับข้าวชาวบ้าน สืบสานวิถีธรรมชาติ”  รวมถึงสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว ไข่  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ ซึ่งสัปดาห์นี้จะมี “เนื้อหมูกินหยวก” เลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติ มาจัดจำหน่าย และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ เก็กฮวยอินทรีย์, เห็ดหลินจือ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ มาจัดจำหน่ายราคาย่อมเยา ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477  บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
13 กรกฎาคม 2560     |      714
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 พบกับ “ของกิ๋น ครัวฮอม พรรษานี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477”
เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารทั้งคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องอุปโภคที่จำเป็นแก่สมณะนำไปตักบาตร ทำบุญ ถวายพระ ซึ่งในปีนี้ ประเพณีเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป ดังนั้น กาดแม่โจ้ 2477 ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2560  จึงได้จัดเตรียมสินค้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เลือกซื้อหาเพื่อเตรียมไปวัด ตักบาตร ทำบุญในช่วงเข้าพรรษานี้กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  รวมถึง  โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8  กรกฎาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของ เรื่อง “ของกิ๋น ครัวฮอม พรรษานี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477”  ซึ่งจะรวมเอาบรรดา สินค้า อาหารต่างๆ ที่นิยมนำไปวัดในวันเข้าพรรษา  ไม่ว่าจะเป็นขนมไทย ข้าวต้มมัด ขนมสอดไส้ ข้าวมัน พืชผักผลไม้ต่างๆ หรือดอกไม้ที่ออกดอกในช่วงเทศกาลนี้ คือ ดอกเข้าพรรษา  ฯลฯ  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ชมกันอีกด้วย ขอเชิญทุกท่าน  มาเลือกซื้อหา “ของกิ๋น ครัวฮอม พรรษานี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477” และสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ อีกมากมาย ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477  บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
7 กรกฎาคม 2560     |      505
แม่โจ้เตรียมสร้าง "ผู้นำการเกษตรยุคใหม่" MAGLEAD สนองยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 “สร้างเครือข่าย เข้าใจอนาคต กำหนดทิศทางการเกษตรที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (Modern Agricultural Leadership Program) หรือ MAGLEAD รุ่นที่1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศหลากหลายสาขาวิชา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมทุกวันศุกร์-เสาร์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ซึ่ง 1 ในนั้นคือยุทธศาสตร์ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งมุ่งการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558ข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในบริบทความเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ ต้องวางแนวทางการปรับองค์กรรับการเปลี่ยนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สอดคล้องไปกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปีตลอดจนเตรียมความพร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น หลักสูตร ผู้นำการเกษตรยุคใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำ รวมถึง การวางแนวทางการพัฒนา ทิศทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา (Public-Private Partnership; PPP หรือ Triple Helix) และสร้างผู้นำองค์กรในรุ่นต่อไปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารระดับสูงระดับ CEO หรือเทียบเท่าเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ (PPP) ด้านการเกษตร สร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต” การอบรมมีเนื้อหาหลักสูตรที่สำคัญประกอบด้วย บริบทโลกที่มีผลกระทบต่อการเกษตร (Global impact to Agriculture), ชีวิตกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable life and development), เทคโนโลยีผสมผสานเพื่อการเกษตร (Convergence technology for agriculture) และ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (New Agro-business) โดยมีทั้งรูปแบบการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ(Keynote Speaker) ในแต่ละ Module และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน(Panel) โดยวิทยากรจาก 3 ผ่าย คือภาครัฐ  ภาคเอกชน และตัวแทนของผู้เข้าร่วมอบรม โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมาบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ    สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงศ์ตระหง่าน  อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  จามรดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  ดร.อิสระ  ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม, ดร.พินิจ  กังวานกิจ   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด้วยกว่า 20 ท่านสำหรับการอบรมจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2560  โดยจะมีพิธีเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตร ผู้บริหารบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้นำเกษตรกร และท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมได้ สอบถามรายละเอียด โทร.089-1912030  หรือ www.maglead.mju.ac.th
5 กรกฎาคม 2560     |      722
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ   ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุ ที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันที่ 15 ค่ำ เดือน 11  ของทุกปี จึงได้เกิดเป็นวันเข้าพรรษา มาจวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและทำนุบำรุงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันพุธที่  5 กรกฎาคม  2560ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการบูรณาการกิจกรรมมหาวิทยาลัย ในเวลา  13.00 น. จะเตรียมขบวนเทียนพรรษา ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเวลา 14.30 น.  จะเริ่มเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ไปยังวัดทุ่งหมื่นน้อย ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ. เชียงใหม่ ขอเชิญชวน คณาจารย์  นักศึกษา  บุคลากร และชาวแม่โจ้ รวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
4 กรกฎาคม 2560     |      437
ม.แม่โจ้ เตรียมมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ให้นักศึกษากว่า 500 คน สร้างขวัญกำลังใจให้คนมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย ในการเรียน
เรียนดีมีรางวัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนักศึกษากว่า 500 คน เป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่มีความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน จนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่องผ่านตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในงานวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้การมอบเหรียญรางวัลเรียนดี มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต แล้วได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.50 โดยต้องไม่ได้รับอักษร F หรือ U ในรายวิชาใด และเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยก็จะให้เหรียญรางวัลเรียนดีเชิดชูเกียรติ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากสาขาต่าง ๆ ได้รับรางวัลเรียนดี จำนวน 630 คน ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 38 คนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 30 คนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 9 คนวิทยาลัยพลังงานทดแทน 25 คนคณะบริหารธุรกิจ 182 คนคณะเศรษฐศาสตร์ 48 คนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 51 คนคณะศิลปศาสตร์ 56 คนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 11 คนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 14 คนคณะวิทยาศาสตร์ 40 คนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 36 คนมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 78 คน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร 12 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายคนที่ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยเต็ม 4.00 ซึ่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีทั้งหมด จะเข้าพิธีรับเหรียญรางวัลเรียนดี จากผู้บริหารแต่ละคณะ/วิทยาลัย ที่ตนสังกัด ในพิธีไหว้ครูประจำปีของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการภาพประกอบจากแฟ้มภาพ
28 มิถุนายน 2560     |      17238
เชิญมาชม ช้อป ชิม ผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ กาดแม่โจ้ 2477
เมืองไทยมีผลไม้อยู่มากมาย หลายชนิดที่ให้ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายในปริมาณสูง อีกทั้ง ยังได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ผลไม้บางชนิด นั้นมีสรรพคุณเป็นยากระตุ้นการทำงานของระบบต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างภูมิต้านทานได้อีกด้วย อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้สุก มีสารต้านมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1มะละกอ  ผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินซี มีเบต้าแคโรทีน ไลโคพีน รวมถึงมีแมกนีเซียม ทองแดง โพแทสเซียมและใยอาหาร, ส้มโอ มีสารเพคติน (Pectin) สูง มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและมีสารโมโนเทอร์ปืน ที่ช่วยในการจับสารก่อมะเร็ง ฯลฯกาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  รวมถึง  โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของ เรื่อง “ทานผลไม้เมื่อสุขภาพกันเถอะ”  ซึ่งจะรวมเอาผลไม้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาให้ได้ชิม ได้ช้อปกัน  อาทิ   มะม่วง อะโวคาโด้  เสาวรส แคนตาลูป แก้วมังกร มะละกอ ฯลฯ  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ชมกันอีกด้วย ขอเชิญทุกท่าน  มาชม มาช้อป มาชิม  มาพบกับ “ผลไม้เพื่อสุขภาพ”  และสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อีกมากมาย ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 9 – 10 มิถุนายน  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477  บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัย-แม่โจ้   จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708
8 มิถุนายน 2560     |      1246
ทั้งหมด 3 หน้า